Informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

Kontaktný formulár

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:           VYS – CAR s.r.o.

Sídlo:                                Táborská 3099/12, 040 01 Košice – Juh                                                     

Právna forma:                Spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:                      Obchodný register Mestrského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32846/V   

IČO:                                   47 330 091       

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Tel:                                   +421 903 561 778

Mail:                                 koval@vys-car.sk

Doručovacia adresa:     Južná trieda 78, 040 01 Košice

Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ nemá povinnosť zodpovednú osobu ustanoviť.

Dotknutá osoba zakliknutím políčka vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba zakliknutím políčka vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov oprávnený záujem.

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár umiestnený na internetovej stránke Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu a  za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb:

 • osoby, ktoré kontaktovali  Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára,
 • kontaktná osoba zákazníka,
 • zamestnanec zákazníka.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh,  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

Dôkaz oprávneného záujmu prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytovanie reakcie na otázky alebo prípadné podnety dotknutej osobe, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohol Prevádzkovateľ reagovať na otázky a podnety od týchto osôb, ktoré kontaktujú Prevádzkovateľa. Bez spracovania týchto osobných údajov by nebolo možné zabezpečiť efektívnu komunikáciu a poskytnúť adekvátnu odpoveď týmto osobám.  Tento záujem je vyvážený s právami a slobodami dotknutých osôb, pričom sa kladie dôraz na transparentnosť a ochranu údajov.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ platformy a domény  pre elektronický obchod,
 • poskytovateľ správy/administrácie webovej stránky a elektronického obchodu,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ dátových služieb.

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: Oprávnený subjekt podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, konkrétne podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Zahŕňa, ale nie je obmedzený na:

 • Orgány, ktoré majú právomoc dohliadať na dodržiavanie zákonov v rôznych sektoroch, vrátane Úradu na ochranu osobných údajov. Tieto orgány môžu vyžadovať prístup k osobným údajom v rozsahu nevyhnutnom pre vykonávanie ich kontrolných a dozorných úloh.
 • V prípade vyšetrovania alebo súdnych konaní sú oprávnené pristupovať k osobným údajom v rozsahu potrebnom pre vykonávanie ich právomocí. Toto zahŕňa prípady, kde sú osobné údaje dôležité pre riešenie sporov, vyšetrovania alebo iné právne procesy.
 • Orgán dozoru nad dodržiavaním spotrebiteľskej legislatívy. Tento orgán môže vykonávať kontrolné aktivity, ktoré si vyžadujú prístup k osobným údajom na účely overenia dodržiavania pravidiel a regulácií týkajúcich sa spotrebiteľských práv.
 • Rôzne štátne a verejné inštitúcie, ktoré majú zákonnú právomoc požadovať a spracúvať osobné údaje v súvislosti s ich štatutárnymi úlohami, ako napríklad daňové úrady, sociálne zabezpečenia, a iné regulačné orgány.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

Periodická revízia a vymazávanie údajov: Prevádzkovateľ pravidelne reviduje uchovávané údaje, aby zistil, či ich uchovávanie je naďalej opodstatnené. Údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo ktorých doba uchovávania uplynula, sú bezpečne vymazané alebo anonymizované, aby sa zabezpečila ochrana identity a predišlo sa neoprávnenému spracúvaniu.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa je potrebné na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak, neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti efektívne reagovať na otázky alebo podnety dotknutej osoby. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v zabezpečení možnosti poskytnúť odpovede na otázky a riešiť podnety osôb, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa, čo prispieva k zlepšovaniu služieb a spokojnosti zákazníkov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Zásada minimalizácie a vymazávania údajov:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú spracúvané v súlade so zásadou minimalizácie, teda iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie stanovených účelov. V prípade, že účel spracúvania osobných údajov odpadne, prevádzkovateľ sa zaručuje, že tieto údaje budú bezodkladne vymazané.

Transparentnosť pri zmene účelu spracúvania:

V prípade, že by osobné údaje mali byť spracúvané na iný účel, ako je ten, ktorý bol stanovený pri ich zbere, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že dotknutá osoba bude o tomto novom účele, ako aj o právnom základe spracúvania, informovaná ešte pred začatím takého spracúvania. Toto zabezpečí, že všetky zmeny v spracúvaní údajov budú pre dotknuté osoby plne transparentné.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Prevádzkovateľ má implementované rozsiahle organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú podrobne dokumentované v interných predpisoch. Tieto opatrenia zabezpečujú komplexnú ochranu údajov prostredníctvom nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie prístupu do priestorov a zabezpečenie zariadení, ktoré uchovávajú osobné údaje, pomocou kontrol prístupu, bezpečnostných kamier a alarmov.
 • Ochrana dátových systémov a sietí pred neoprávneným prístupom, útokmi a škodlivým softvérom pomocou firewallov, šifrovania a bezpečnostných protokolov.
 • Použitie štandardov na šifrovanie pri ukladaní a prenose dát, aby sa zabezpečila ich dôvernosť a integrita.
 • Pravidelné školenia zamestnancov o bezpečnostných politikách a postupoch, prísne procesy na overenie identity a prístupové práva. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby predchádzali neoprávnenému prístupu, zneužitiu, znehodnoteniu alebo inému neoprávnenému spracúvaniu údajov. Právomoci a povinnosti zamestnancov sú jasne definované v bezpečnostnej politike prevádzkovateľa a sú pravidelne aktualizované, aby reflektovali najnovšie poznatky v oblasti ochrany údajov.

Poučenie o PRÁVACH Dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. – možnosť získať potvrdenie o tom, či sú vaše údaje spracúvané, a prístup k týmto údajom.
 2. –možnosť opraviť alebo doplniť vaše osobné údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné.
 3. –možnosť požiadať o výmaz vašich osobných údajov, ak nie sú už potrebné alebo ak odvoláte súhlas.
 4. – možnosť požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov.
 5. – možnosť získať vaše údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a preniesť ich inému prevádzkovateľovi.
 6. – možnosť namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
 7. – možnosť nebyť predmetom rozhodnutia založeného len na automatizovanom spracúvaní.
 8. – v prípade, že cítite, že vaše údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom.
 9. – možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ak máte obavy ohľadom spracúvania vašich údajov.

Právo na námietku: Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietnuť proti spracúvaniu ich osobných údajov založenom na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa z dôvodov súvisiacich s ich konkrétnou situáciou. Prevádzkovateľ musí preukázať nevyhnutné závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo dôvody na uplatnenie právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel vymedzený v tejto informačnej povinnosti si môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ. Ak chcete uplatniť svoje práva, ako je právo na prístup, opravu, výmaz alebo ktorékoľvek z uvedených práv, môžete tak urobiť podaním žiadosti písomnou formou alebo elektronicky na nižšie uvedené kontaktné údaje. Žiadosti sa posudzujú individuálne podľa legislatívnych požiadaviek a odpoveď vám bude poskytnutá v zákonom stanovených lehotách.

V prípade pochybnosti o zákonnosti spracúvania  osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedené kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:        Róbert Kovaľ

Tel:                                   +421 903 561 778

Mail:                                 koval@vys-car.sk

Doručovacia adresa:     Južná trieda 78, 040 01 Košice

Potvrdenie dotknutej osoby:

Dotknutá osoba bola týmto informovaná o spracúvaní svojich osobných údajov v tejto informačnej povinnosti a rozumie podmienkam spracúvania a súhlasí s nimi. Boli jej tiež vysvetlené práva súvisiace so spracovaním osobných údajov, vrátane práva požiadať o prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie, právo na prenos údajov a právo namietať proti ich spracovaniu. Dotknutá osoba je si vedomá, že tieto práva môže vykonávať kedykoľvek v súlade s platnou legislatívou.

Kontaktná možnosť prostredníctvom internetovej stránky

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky (e-mail, telefónne číslo, Live chat) z dôvodu rýchleho elektronického kontaktu s Prevádzkovateľom alebo priameho kontaktu s kontaktnou osobou, Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu a  za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo,znenie zaslanej správy, ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu.

– do tretích krajín:

osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií:

osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: Oprávnený subjekt podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, konkrétne podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Zahŕňa, ale nie je obmedzený na:

 • Orgány, ktoré majú právomoc dohliadať na dodržiavanie zákonov v rôznych sektoroch, vrátane Úradu na ochranu osobných údajov. Tieto orgány môžu vyžadovať prístup k osobným údajom v rozsahu nevyhnutnom pre vykonávanie ich kontrolných a dozorných úloh.
 • V prípade vyšetrovania alebo súdnych konaní sú oprávnené pristupovať k osobným údajom v rozsahu potrebnom pre vykonávanie ich právomocí. Toto zahŕňa prípady, kde sú osobné údaje dôležité pre riešenie sporov, vyšetrovania alebo iné právne procesy.
 • Orgán dozoru nad dodržiavaním spotrebiteľskej legislatívy. Tento orgán môže vykonávať kontrolné aktivity, ktoré si vyžadujú prístup k osobným údajom na účely overenia dodržiavania pravidiel a regulácií týkajúcich sa spotrebiteľských práv.
 • Rôzne štátne a verejné inštitúcie, ktoré majú zákonnú právomoc požadovať a spracúvať osobné údaje v súvislosti s ich štatutárnymi úlohami, ako napríklad daňové úrady, sociálne zabezpečenia, a iné regulačné orgány.

Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Dôkaz oprávneného záujmu prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté cez kontaktný formulár na základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytovanie reakcie na otázky alebo podnety od zákazníkov. Tento záujem je vyvážený s právami a slobodami dotknutých osôb, pričom sa kladie dôraz na transparentnosť a ochranu údajov.

Právo na námietku: Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietnuť proti spracúvaniu ich osobných údajov založenom na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa z dôvodov súvisiacich s ich konkrétnou situáciou. Prevádzkovateľ musí preukázať nevyhnutné závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo dôvody na uplatnenie právnych nárokov.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania.

Periodická revízia a vymazávanie údajov: Prevádzkovateľ pravidelne reviduje uchovávané údaje, aby zistil, či ich uchovávanie je naďalej opodstatnené. Údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo ktorých doba uchovávania uplynula, sú bezpečne vymazané alebo anonymizované, aby sa zabezpečila ochrana identity a predišlo sa neoprávnenému spracúvaniu.

Zásada minimalizácie a vymazávania údajov:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú spracúvané v súlade so zásadou minimalizácie, teda iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie stanovených účelov. V prípade, že účel spracúvania osobných údajov odpadne, prevádzkovateľ sa zaručuje, že tieto údaje budú bezodkladne vymazané.

Transparentnosť pri zmene účelu spracúvania:

V prípade, že by osobné údaje mali byť spracúvané na iný účel, ako je ten, ktorý bol stanovený pri ich zbere, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že dotknutá osoba bude o tomto novom účele, ako aj o právnom základe spracúvania, informovaná ešte pred začatím takého spracúvania. Toto zabezpečí, že všetky zmeny v spracúvaní údajov budú pre dotknuté osoby plne transparentné.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Prevádzkovateľ má implementované rozsiahle organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú podrobne dokumentované v interných predpisoch. Tieto opatrenia zabezpečujú komplexnú ochranu údajov prostredníctvom nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie prístupu do priestorov a zabezpečenie zariadení, ktoré uchovávajú osobné údaje pomocou kontrol prístupu.
 • Ochrana dátových systémov a sietí pred neoprávneným prístupom, útokmi a škodlivým softvérom pomocou firewallov, šifrovania a bezpečnostných protokolov.
 • Použitie štandardov na šifrovanie pri ukladaní a prenose dát, aby sa zabezpečila ich dôvernosť a integrita.
 • Pravidelné školenia zamestnancov o bezpečnostných politikách a postupoch, prísne procesy na overenie identity a prístupové práva. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby predchádzali neoprávnenému prístupu, zneužitiu, znehodnoteniu alebo inému neoprávnenému spracúvaniu údajov. Právomoci a povinnosti zamestnancov sú jasne definované v bezpečnostnej politike prevádzkovateľa a sú pravidelne aktualizované, aby reflektovali najnovšie poznatky v oblasti ochrany údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.