Všeobecné obchodné podmienky | VYS-CAR Košice

Osobitné ustanovenia:

1. Predmet zmluvy o nájme je predmet nájmu dodávaný v bezchybnom stave. Závady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí, strany uvedú v odovzdávacom protokole. Ostatné závady je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr však 24 hodín po ich zistení.

2. Cena prenájmu zahŕňa servis, ktorý zabezpečuje prenajímateľ bezplatne odo dňa účinnosti zmluvy, okrem poškodení zavinených nedbalosťou obsluhy. Zariadenie je využívané na 1 zmennú prevádzku, pokiaľ nieje dohodnuté v zmluve inak.
V prípade dohodnutej mesačnej ceny prenájmu sa táto cena rozpočítava na pracovné dni kalendárneho mesiaca, v ktorom je zariadenie prenajaté. Fakturácia prenájmu prebieha k ukončeniu kalendárneho mesiaca, alebo k ukončeniu doby prenájmu.

3. Predmet nájmu je a zostane vo vlastníctve VYS-CAR s.r.o., Táborská 12,040 01 Košice. Nájomca zaistí za každej situácie, že predmet nájmu nebude zaradený do právnych záležitostí a procesov spojených s prípadným bankrotom nájomcu, jeho ťažkosti a pod.

4. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do zaplatenia. V prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného viac ako 30 dní, je prenajímateľ okrem úrokov z omeškania oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dlžnej sumy, najmenej však 150,-EUR a nájomca je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5. Nájomca berie zároveň na vedomie, že prenajímateľ bude v prípade omeškania nájomcu s platbou nájomného a/alebo úrokov z omeškania a/alebo zmluvnej pokuty, tieto pohľadávky vymáhať prostredníctvom inkasnej agentúry, pričom za
každú výzvu na úhradu dlžnej sumy v rámci vymáhania pohľadávok bude nájomcovi inkasnou agentúrou účtovaný poplatok vo výške 25,- EUR. Nájomca bude ďalej povinný uhradiť inkasnej agentúre aj ich odmenu dojednanú na základe
mandátnej zmluvy uzavretej medzi prenajímateľom a inkasnou agentúrou.

6. Prenajímateľ je povinný:
6.1. v prípade poruchy predmetu nájmu nezavinenej nájomcom odstrániť poruchu do 24 hodín od jej nahlásenia.
6.2. umožniť nájomcovi riadne užívanie predmetu nájmu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

7. Nájomca je povinný:
7.1. Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. Nájomca zodpovedá aj za prípadnú stratu alebo odcu dzenie predmetu nájmu. Nájomca je povinný používať existujúce zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu/ neoprávnenej manipulácii s predmetom nájmu.
7.2. Dodržiavať všetky platné predpisy a normy upravujúce prevádzku predmetu nájmu v SR. Nájomca vyhlasuje, že tieto platné predpisy a normy pozná a zároveň, že ovláda zásady prevádzky predmetu nájmu. Nájomca je povinný umožniť
používanie a manipuláciu s predmetom nájmu iba dospelým osobám odborne spôsobilým na túto činnosť po ich preukázateľnom oboznámení so zásadami prevádzky predmetu nájmu a/alebo preverení spôsobilosti riadneho a  bezpečného používania predmetu nájmu týmito tretími osobami; za preverenie ich spôsobilosti a poučenie zodpovedá výlučne nájomca na svoje náklady.
7.3. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu za odplatu alebo bezodplatne do užívania tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.
7.4. Uhradiť všetky náklady na odstránenie porúch spôsobených nedodržaním zásad prevádzky predmetu nájmu alebo nedbalosťou obsluhy.
7.5. V prípade zranenia osoby alebo poškodenia majetku (vrátane predmetu nájmu) upovedomiť prenajímateľa o tejto skutočnosti okamžite ústnou a písomnou formou. Prenajímateľ neposkytuje žiadne poistenie predmetu nájmu ohľadom
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, za ktorú nesie objektívnu zodpovednosť výlučne len nájomca alebo obsluhujúci personál predmetu nájmu v celej výške, nikdy nie prenajímateľ, ibaže by škodu spôsobil prenajímateľ pri ním osobne vykonávanej manipulácii s predmetom nájmu.
7.6. Nájomca nepremiestni predmet nájmu z miesta prenájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
7.7. Nahlásiť termín odvozu predmetu nájmu minimálne 1 deň vopred do 12 hod. V opačnom prípade sa považujú dni, ktoré je predmet nájmu na mieste prenájmu od dňa nahlásenia až po samotný odvoz (maximálne však 2 dni) za
prenájom, ktorý bude riadne vyúčtovaný.
7.8. Nájomca pripraví po uplynutí doby nájmu predmet nájmu a prístup k nemu ku spätnému prevzatiu prenajímateľovi. Predmet nájmu bude pripravený ku spätnej expedícií v stave, v akom bol prevzatý k užívaniu, pri zohľadnení
zodpovedajúceho opotrebenia za dobu užívania. Pokiaľ nebude predmet nájmu pripravený alebo nebude možný prístup k predmetu nájmu ku spätnému prevzatiu v dohodnutom termíne a zodpovedajúcom stave, ponesie všetky náklady spojené
so spätnou expedíciou na miesto určenia nájomca a rovnako v takomto prípade bez omeškania uhradí spoločnosti VYS-CAR s.r.o. všetky náklady spojené so zaistením transportu na nový termín.
7.9. V prípade, že prenajímateľ poskytne predmet nájmu vyššej rady ako si nájomca objednával a zároveň s ním aj súhlasil, musí prenajímateľovi po vzájomnej dohode v priebehu doby prenájmu umožniť výmenu predmetu nájmu za predmet nájmu, ktoré si vopred objednal.
7.10.Nájomca je povinný zabezpečiť pri práci s predmetom nájmu vykonanie všetkých bezpečnostných opatrení technického charakteru na predchádzanie škody na majetku a zdraví. Obdobne aj po skončení práce, príp. po skončení pracovnej doby.

8. K zániku nájomnej zmluvy môže dôjsť:
8.1. na základe dohody zmluvných strán
8.2. odstúpením zo strany nájomcu, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie
8.3. odstúpením zo strany prenajímateľa, ak nájomca neuhradil nájomné v dohodnutej dobe splatnosti. Odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa nadobúda právne účinky uplynutím 5 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane, resp. dňom, kedy zmluvná strana bezdôvodne odoprela prijatie oznámenia.
8.4. výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu a to bez udania dôvodu. Výpovedná lehota v takomto prípade je 30 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednávanie sporov z tejto zmluvy bude aplikované slovenské právo. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy
alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITNÁŽNA a
MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie
bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

10. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy budú záväzné až na základe písomného potvrdenia a podpisom obidvoch strán.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami, účinnými sa stávajú dňom prevzatia predmetu nájmu.